Bakit kailangan pahalagahan ang wikang pilipino

Bakit ba mahalaga ang Wikang Filipino

Hindi rin siya dapat maging interesado sa pananalapi nang tuwiran o di-tuwiran sa ano mang kontrata sa, o sa ano mang prangkisa o tanging pribilehiyo na ipinagkaloob ng Pamahalaan, o ng alin mang bahagi, sangay, o instrumentalidad nito, kasama ang alin mang korporasyong ari o kontrolado ng pamahalaan, o ang subsidiary nito, sa loob ng taning ng panahon ng kanyang panunungkulan.

Naninindigan ang Estado na ang paggawa ay siang pangunahing pwersang pangkabuhayan ng lipunan. Ang Pangulo ay dapat magkaroon ng kontrol sa lahat ng mga kagawarang tagapagpaganap, mga kawanihan, at mga tanggapan.

Ang mga ito ay ang pagyakap sa Kristyanismo at ang pagiging sibilisado ng mga pamayanan. Siya ang nangunang maghubog ng Wikang Pammbansa na Wikang Filipino. Ang kaniyang labi ay inilibing sa sementeryo ng La Trinidad, Benguet. Reyna Maaari ring gumalaw sa lahat ng mga direksyon at ng maraming mga patlang bilang hindi skips ang ilan sa kanilang mga numero.

Maraming mga gawain ang bawat paaralan sa pagdiriwang. Hindi dapat magkabisa ang ano mang dagdag sa naturang sahod hanggang sa pagkatapos ng taning ng nanunungkulan na sa panahon ng kanyang panunungkulan pinagtibay ang gayong dagdag.

Kailangan ang mga parangal at gantimpala upang mabigyan ng prestihiyo ang paglilingkod para sa wika. Paano laruin ang larong chess.

Paano natin pahalagahan ating wikang Filipino?

Tinatangkilik mo ba ang iyong sariling wika. Ito ang kasalukuyang ginagamit natin ngayon—na siyang nagpapayaman at nagpapalawig pa sa wikang Filipino. Ang mga pribadong ariarian ay hindi dapat kunin ukol sa gamit pambayan nang walang wastong kabayaran.

Dapat na may karapatan ang mga pamahalaang lokal sa karampatang kaparte, sa mga bunga ng paggamit at paglinang ng kayamanang pambansa na nasa kani-kanilang mga lugar, sa paraang itatakda ng batas, kabilang ang pagbibigay ng kaparte sa mga naninirahan sa pamamagitan ng mga tuwirang benepisyo.

Sa panahon ng nasabing panunungkulan, sila ay hindi dapat maglingkod ng tuwiran o di-tuwiran ng ano mang iba pang propesyon, lumahok ng tuwiran o di-tuwiran sa ano mang negosyo, o maging interesado sa pananalapi nang tuwiran o di-tuwiran sa ano mang kontrata, o sa alin mang prankisya, o natatanging pribilehiyo na kaloob ng Pamahalaan o ng alin mang bahagi, sangay, o instrumentalidad niyon, kasama ang alin mang korporasyong ari o kontrolado ng Pamahalaan o mga subsidiary nito.

Layu-layo ang mga lugar at isla na bumubuo nito. Kung mahalaga talaga ang ating Wikang Pambansa gagaamitin natin ito kahit kailan at saan man tayo magpunta. Ang mga Kagawad ng Kapulungan ng mga Kinatawan ay dapat ihalal para sa taning ng tatlong taon na magsisimula, matangi kung may naiibang itinatadhana ang batas, sa katanghalian ng ikatatlumpung araw ng Hunyo na sumusunod sa pagkahala sa kanila.

Ang mga pinuno at mga kawaning pambayan at kinakailangang mamalaging nananagutan sa mga taong-bayan, maglingkod sa kanila na taglay ang pinakamataas na pakundangan, dangal, katapatan, at kahusayan, manuparan na taglay ang pagkamakabayan at katarungan, at mamuhay nang buong kapakumbabaan.

Ito ay dapat mag-ingat ng pangkalahatang kwenta ng Pamahalaan at, sa panahong maaaring itadhana ng batas, pangalagaan ang mga voucher at iba pang pagpapatunay na papeles na kaugnay niyon.

Kung ipasya ng Kongreso, sa loob ng sampung araw pagkatanggap sa huling nakasulat na deklarasyon, o, kung walang sesyon, sa loob ng labindalawang araw pagkaraang ito ay kinakailangang magtipon, sa pamamagitan ng dalawang-katlong boto ng kapwa Kapulungan ng Kongreso, sa magkahiwalay na pagboto, na hindi kayang gampanan ng Pangulo ang mga kapangyarihan at tungkulin ng kanyang katungkulan, ang Pangalawang Pangulo ang dapat manungkulang Pangulo; kung hindi, dapat magpatuloy ang Pangulo sa pagtupad ng mga kapangyarihan at tungkulin ng kanyang katungkulan.

Sa mga uang nahirang, ang mga Tagapangulo ay dapat manungkulan sa loob ng pitong taon, ang isang Komisyanado sa limang taon, at ang isa pang Komisyonado sa tatlong taon, na di na muling mahihirang.

Dapat nitong ikintal sa kabataan ang pagkamakabayan, nasyonalismo at pasiglahin ang paglahok nila sa mga gawaing bayan at sibiko. Hindi magiging karapat-dapat ang sino mang pinunong halal sa paghirang o pagtatalaga sa alin mang katungkulan o posisyong pambayan sa panahon ng kanyang panunungkulan.

Today in Philippine History, November 13, 1936, the Surian ng Wikang Pambansa was established

Kasangkapang ginagamit ng lahat ng antas ng tao sa lipunang kinagagalawan. Dapat masalalay sa Pamahalaang Pambansa ang lahat ng mga kapangyarihan, mga gawain at mga pananagutan na hindi ipinagkakaloob ng Konstitusyong ito ng batas sa mga rehiyong autonomous.

Dapat tukuyin ng batayang batas ang saligang balangkas ng pamahalaan para sa rehiyon na binubuo ng kagawarang tagapagpaganap at kapulungang tagapagbatas, na kapwa dapat na halal at kumakatawan sa mga bumubuong unit pulitikal.

Oct 13,  · Paano mapapangalagaan ng isang batang Pilipino ang mga likas ng yaman ng bansa? With Ms. Julie Ibuan - Information Officer IV (Department of Environment and Natural Resources).

Bakit ba mahalaga pahalagahan ang sariling wika?Mahalaga ba ang wika ng isang bansa? Tinatangkilik mo ba ang iyong sariling wika? sariling wikang maipagmamalaki.

Ebolusyon ng Wikang Pambansa

Kailangan protektahan, ipagtanggol ito, mahalin, at higit sa pinalagahan ang wikang Tagalog na isa sa mga parating ginagamit ng mga Pilipino noon.5/5(2). Ayan ang isang bagay na tumatakbo sa aking isipan paano nga ba mapapahalagahan at ipapakita ang wikang filipino ng isang batang tulad turnonepoundintoonemillion.com isa lamang ang aking naiisip para sa akin mai papakita ko ang pagmamahal ko sa wikang filipino sa pamamagitan ng paggamit nito sa lahat ng oras, alam naman natin na ang wikang filipino ay isa sa mga wikang.

Sep 06,  · Bakit nga ba mahalaga ang Wikang Filipino? Bakit kailangan ang asignaturang Filipino sa kolehiyo? Aug 21,  · August is Buwan ng Wika and this came about because August 19 is the birthday of Manuel Luis Quezon, ang Ama ng Wikang Pambansa.

Tuwing Agosto ipinagdiriwang ang Wikang Filipino. Bilang isang mamamayang Pilipino isa tayo sa mga taong nagdiriwang nito. Bumabalik tanaw tayo sa ating kasaysayan kung paano nabuo ang Wikang Filipino.

Maraming mga gawain ang bawat paaralan sa pagdiriwang. May iba’t-ibang patimpalak isa na rito ang tula, paggawa ng sanaysay.

Bakit kailangan pahalagahan ang wikang pilipino
Rated 3/5 based on 64 review
Filipino, Bilang Wikang Pambansa: Filipino, Bilang Wikang Pambansa